بیماری های آجر و راه های پیشگیری

بیماری های آجر سفال بدلیل وجود برخی ناخالصی ها و نمک درآن بوجود می آید. در حالت کلی بلوک سفالی درگیر دو نوع بیماری می شود که در ادامه به آن می پردازیم. امید است با شناخت آن ها و به کار بردن روش های پیشگیری، همیشه آجر مرغوبی داشته...

قیمت آجر تماس